Home
Surname List
Name Index
Sources
Email Us

Eighth Generation


109. Jamie Schultz.

Jamie Schultz and Joe Freitas had the following children:

198

i.

Addy Freitas.

199

ii.

Evan Freitas.